O programie
Lokalizacja
Opis projektu
O beneficjencie
Serwis foto

W dniu 20.10.2009 w Krakowie zawarto umowę nr: MRPO.01.01.01-12-071/09-00-IXA/855/FE/09 o dofinansowanie Projektu: Multimedialne Centrum Językowe dla studentów kierunków technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakoœci usług edukacyjnych, Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa została zawarta pomiędzy: Zarządem Województwa Małopolskiego reprezentowanym przez: Pana Romana Ciepielę - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Pana Marka Sowę - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie z siedzibą przy Al. Mickiewicz 30 reprezentowaną przez: Prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia - Rektora Akademii Górniczo Hutniczej.