Aktualności

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór na AGH: 2017/18) rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2017/2018
UWAGA! Dotyczy wydziałów: GiG, MS, GGiOŚ, MN, Odl., IMiC, IMiIP, WNiG, IMiR, EAIiIB, Zarz.,IEiT


2018-01-31

Skrótowa informacja dla studentów I roku
studiów stacjonarnych I stopnia
(nabór na AGH: 2017/18)
rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2017/2018


Dotyczy wydziałów:
 • Górnictwa i Geoinżynierii
 • Matematyka Stosowana
 • Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Metali Nieżelaznych
 • Odlewnictwa
 • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Wiertnictwa Nafty i Gazu
 • Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Zarządzania
 • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Lektorat jest obowiązkowy na 1 i 2 roku studiów w maksymalnym łącznym wymiarze 135 godzin do momentu zdania egzaminu B-2 (I rok s. letni – 30 h, II rok s. zimowy – 45 h, II rok s. letni – 60 h).


LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO NA 1 ROKU – zapisy do grup

I. Dotyczy studentów, którzy nie legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 180/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Studium Języków Obcych AGH prowadzi obowiązkowe lektoraty na poziomach średniozaawansowanych i wyższych (tj. B-1, B-2, C-1).
Jeśli przepisy wydziałowe nie stanowią inaczej, studenci zostają zakwalifikowani na obowiązkowy lektorat z języka, stanowiącego kontynuację języka zdawanego na egzaminie maturalnym. Studenci, którzy zdali maturę z dwóch języków, mają prawo wyboru lektoratu, np. student, który zdał maturę z języka angielskiego i francuskiego, może zadeklarować chęć uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie z języka angielskiego albo obowiązkowym lektoracie z języka francuskiego. Przyporządkowanie na określony stopień zaawansowania z poszczególnych języków zostanie przeprowadzone na podstawie wyników testu plasującego, który zostanie zorganizowany na pierwszych zajęciach semestru letniego 2017/2018.


UWAGA
OBECNOŚĆ NA TEŚCIE PLASUJĄCYM JEST OBOWIĄZKOWA!

Studenci, którzy zdawali maturę z dwóch języków obcych dostaną informacje o przydziale na test z obu języków. Tacy studenci proszeni są o podjęcie decyzji, który język wybierają do nauki na AGH poprzez zgłoszenie się na właściwy test plasujący (np. student, który zdawał maturę z języka angielskiego i francuskiego otrzyma informację o terminach testu plasującego zarówno z języka angielskiego jak i francuskiego; wyboru języka dokona poprzez udanie się na test np. z języka francuskiego). Imienne listy studentów z przyporządkowaniem na test plasujący z poszczególnych języków będą umieszczone na stronie internetowej SJO AGH najpóźniej 23.02.2018. II. Dotyczy studentów, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) nie starszym niż 3 lata na dzień rozpoczęcia zajęć (licząc od daty złożenia egzaminu!) wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 180/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka wymienione w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 180/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., na studiach pierwszego stopnia mogą zostać na wniosek studenta zwolnieni z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego i uzyskują wpis oceny z egzaminu na podstawie przedłożonego certyfikatu. W celu uzyskania zwolnienia z lektoratu konieczne jest:W wypadku zwolnienia z obowiązku odbywania zajęć i zaliczenia egzaminu na podstawie certyfikatu student ma możliwość kontynuacji nauki z języka zaliczonego na podstawie certyfikatu lub nauki innego wybranego języka obcego – w ramach łącznego limitu 135 godzin na nieobowiązkowych kursach (poziom dowolny, także początkowy), bez obowiązku zdania egzaminu. W takim przypadku student jest zobowiązany do złożenia deklaracji o chęci uczęszczania na taki lektorat w trakcie wypełniania formularza online.

powrót