Aktualności

Drugi język w Studium Języków Obcych AGH na studiach 1 stopnia


2020-09-02

Akademia Górniczo-Hutnicza jako jedna z niewielu uczelni oferuje studentom możliwość nauki dwóch języków obcych.
Proponujemy Państwu lektoraty języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

KTO MOŻE UCZYĆ SIĘ DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO?

  • • Na roku I ‑ (30 godzin) i/lub II roku (105 godzin) - osoby, które zdadzą egzamin B2 z języka pierwszego, czyli obowiązkowego. Egzamin ten może być zaliczony bez zdawania, na podstawie certyfikatu znajomości języka na poziomie co najmniej B2. Zapisy on-line na stronie SJO od stycznia 2020 r. Osoby, które dokonają zapisu, otrzymają informację o przydziale do grupy pod koniec lutego.
  • • Na roku II ‑ osoby, które zdadzą końcowy egzamin B2 po jednym semestrze nauki na roku I w tzw. terminie zerowym. Osoby te mogą uczyć się drugiego języka w wymiarze 105 godzin (45 w semestrze zimowym i 60 godzin w semestrze letnim). Zapisy w czerwcu u lektora prowadzącego język pierwszy, poprzez wypełnienie deklaracji wyboru drugiego języka, lub mailowo u kierownika zespołu Języków Germańskich, Romańskich i Słowiańskich - mgr Doroty Lupy: dolupa@agh.edu.pl . Proszę podać imię, nazwisko, wydział, kierunek, nr albumu, wybierany język (niemiecki, francuski, rosyjski lub hiszpański) i orientacyjny poziom (od A1 do B2, niemiecki do C1).
  • • Na roku III ‑ osoby, które nie wykorzystały godzin przysługujących im na naukę języka obcego.


KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA:

  • • możliwość zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu AGH potwierdzającego znajomość języka na danym poziomie,
  • • możliwość uzyskania dodatkowych punktów ECTS wpisywanych do suplementu do dyplomu jako dodatkowe osiągnięcie,
  • • zdobycie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych przy ubieganiu się o pracę. Znajomość języka angielskiego jest dziś koniecznością, ale większość firm przy naborze pracowników wymaga znajomości dwóch języków obcych.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących lektoratów języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego można pisać do Kierownika Zespołu Języków Germańskich, Romańskich i Słowiańskich: mgr Dorota Lupa

powrót