INFORMATOR DOT. EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE B2 DLA PRACOWNIKÓW i DOKTORANTÓW AGH

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. zawiera listę certyfikatów językowych potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 zwalniających z konieczności zdawania egzaminu. W celu przepisania oceny z certyfikatu do protokołu dla doktorantów należy skontaktować się z Egzaminatorem (lista poniżej). Osoby nie posiadające w/w dokumentów powinny zgłosić się na egzamin na wezwanie działu kadr, przełożonego etc. a doktoranci w momencie zgodnym z harmonogramem studiów (zazwyczaj przed terminem wyznaczonej obrony pracy). Przed zgłoszeniem się do SJO prosimy o sprawdzenie czy kierujący na egzamin wymaga potwierdzenia znajomości dowolnego języka obcego czy wymóg dotyczy konkretnie języka angielskiego (zgodnie z wytycznymi niektórych wydziałów Uczelni).
W celu zapisania się na egzamin prosimy o kontakt z SJO najpóźniej 7 dni przed egzaminem. Liczba miejsc jest ograniczona a o dopuszczeniu do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń. Kalendarz egzaminów przedstawiony jest poniżej.
Egzamin odbywa się o godzinie 11:00 w Sali 312 bud. D11. Na egzamin należy zgłosić się z protokołem i skierowaniem wystawionymi przez wydział (doktoranci) lub dowodem wpłaty/skierowaniem (pracownicy) – dokumenty odbiera komisja egzaminacyjna. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, całość egzaminu trwa około 3 godzin (dla osoby, która podejdzie do części ustnej jako ostatnia).
Osoby, które nie otrzymują skierowania z wskazaniem płatnika proszone są o wniesienie odpowiednio wcześniej opłaty w wysokości 200zł na konto SJO:
BANK PKO S.A. KRAKÓW 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Tytułem: „egzamin B2 dla (nazwisko zdającego)”

Język angielski:

  • mgr Kinga Flasińska
  • mgr Anna Ewy

Egzamin pisemny z języka angielskiego składa się z części: Reading Comprehension (opartej o tekst o tematyce popularno-naukowej i towarzyszące mu ćwiczenia) oraz części leksykalno-gramatycznej. Egzamin ustny, sprawdzający zarówno sprawności rozumienia, jak i mówienia na poziomie B2 polega na umiejętności rozmowy na tematy związane z pracą doktorską i kierunkami badań, zainteresowaniami oraz planami naukowymi i zawodowymi.

Język niemiecki:

  • prosimy o kontakt z sekretariatem SJO

Egzamin pisemny z języka niemieckiego składa się z 3 części: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem (należy ocenić prawdziwość twierdzeń) oraz części gramatyczno-leksykalnej gdzie należy uzupełnić 2 teksty (test wyboru). Egzamin ustny sprawdza umiejętność mówienia poprzez rozmowę związaną z treścią pracy doktorskiej, życiem zawodowym i planami na przyszłość. Drugi temat rozmowy dotyczy problemów i spraw, którymi żyje nasze miasto czy społeczeństwo.

Język rosyjski:

  • mgr Anna Stępniowska

Język francuski:

  • mgr Joanna Lippa

Język hiszpański:

  • mgr Anna Cisowska

Egzamin pisemny z języka rosyjskiego, francuskiego czy hiszpańskiego składa się z części sprawdzającej rozumienie tekstu pisanego (opartej o tekst o tematyce popularno-naukowej i towarzyszące mu ćwiczenia) i części leksykalno-gramatycznej. Egzamin ustny, sprawdzający zarówno sprawności rozumienia, jak i mówienia na poziomie B2 polega na umiejętności rozmowy na tematy związane z pracą doktorską i kierunkami badań, zainteresowaniami oraz planami naukowymi i zawodowymi.
Godziny dyżurów i dane kontaktowe podane są na stronie SJO.Terminy egzaminów przed obroną pracy doktorskiej i dla pracowników AGH na poziomie B-2 2022/2023
Miesiąc Data Godzina
październik 2022 26 października 2022 11.00
listopad 2022 30 listopada 2022 11.00
grudzień 2022 21 grudnia 2022 11.00
styczeń 2023 25 stycznia 2023 11.00
marzec 2023 1 marca 2023 11.00
marzec 2023 29 marca 2023 11.00
kwiecień 2023 26 kwietnia 2023 11.00
maj 2023 31 maja 2023 11.00
lipiec 2023 12 lipca 2023 11.00
wrzesień 2023 6 września 2023 11.00


UWAGA: Terminy dla języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego należy ustalać z egzaminatorem.