INFORMATOR DOT. EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE B2 DLA PRACOWNIKÓW i DOKTORANTÓW AGH

Uchwała Senatu AGH regulująca kwestie nauki języków obcych i wymaganych poziomów znajomości języka obcego zawiera listę certyfikatów językowych potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 zwalniających z konieczności zdawania egzaminu. W celu przepisania oceny z certyfikatu do protokołu dla doktorantów należy skontaktować się z Egzaminatorem (lista poniżej). Osoby nie posiadające w/w dokumentów powinny zgłosić się na egzamin na wezwanie działu kadr, przełożonego etc. a doktoranci w momencie zgodnym z harmonogramem studiów (zazwyczaj przed terminem wyznaczonej obrony pracy). Przed zgłoszeniem się do SJO prosimy o sprawdzenie czy kierujący na egzamin wymaga potwierdzenia znajomości dowolnego języka obcego czy wymóg dotyczy konkretnie języka angielskiego (zgodnie z wytycznymi niektórych wydziałów Uczelni).
Osoby, które zdawały egzamin B2 w toku studiów I stopnia mogą zwolnić się z części pisemnej egzaminu. O decyzję co do skorzystania ze zwolnienia prosimy w momencie zapisu na egzamin. Ilość uzyskanych wówczas podczas części pisemnej punktów ze sprawności: Reading Comprehension i Language Elements będzie w takim wypadku odpowiadała ilości punktów w części pisemnej egzaminu dla pracowników i doktorantów. Osoby ubiegające się o zwolnienie, zobowiązane są do sprawdzenia z wyprzedzeniem czy ilość punktów uzyskanych z przepisywanych części spełnia wymagane kryteria i czy uzyskany wówczas wynik odpowiada ich oczekiwaniom co do wyliczanej na ich podstawie oceny z egzaminu.
Uwaga! MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA NIE DOTYCZY EGZAMINÓW ZDAWANYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH. EGZAMINY ZDAWANE NA STUDIACH STACJONARNYCH PRZED ROKIEM 2009 (OZNACZONE POZIOM „C”) NIE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE.
W celu zapisania się na egzamin prosimy o kontakt z SJO najpóźniej 7 dni przed egzaminem. Liczba miejsc jest ograniczona a o dopuszczeniu do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń. Kalendarz egzaminów przedstawiony jest poniżej.
Egzamin odbywa się o godzinie 11:00 w Sali 312 bud. D11. Na egzamin należy zgłosić się z protokołem i skierowaniem wystawionymi przez wydział (doktoranci) lub dowodem wpłaty/skierowaniem (pracownicy) – dokumenty odbiera komisja egzaminacyjna. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, całość egzaminu trwa około 3 godzin (dla osoby, która podejdzie do części ustnej jako ostatnia).
Osoby, które nie otrzymują skierowania z wskazaniem płatnika proszone są o wniesienie odpowiednio wcześniej opłaty w wysokości 200zł na konto SJO:
BANK PKO S.A. KRAKÓW 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Tytułem: „egzamin B2 dla (nazwisko zdającego)”
Język angielski:
- mgr Anna Ewy
- mgr Kinga Flasińska

Egzamin pisemny z języka angielskiego składa się z części: Reading comprehension (opartej o tekst o tematyce popularno-naukowej i towarzyszące mu ćwiczenia) oraz części leksykalno-gramatycznej. Egzamin ustny, sprawdzający zarówno sprawności rozumienia, jak i mówienia na poziomie B2 polega na umiejętności rozmowy na tematy związane z pracą doktorską i kierunkami badań, zainteresowaniami oraz planami naukowymi i zawodowymi.


Język niemiecki:
- mgr Ewa Brzezicka

Egzamin pisemny z języka niemieckiego składa się z 3 części: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem (należy ocenić prawdziwość twierdzeń) oraz części gramatyczno-leksykalnej gdzie należy uzupełnić 2 teksty (test wyboru). Egzamin ustny sprawdza umiejętność mówienia poprzez rozmowę związaną z treścią pracy doktorskiej, życiem zawodowym i planami na przyszłość. Drugi temat rozmowy dotyczy problemów i spraw, którymi żyje nasze miasto czy społeczeństwo.


Język rosyjski:
- mgr Andrzej Jawor
- mgr Anna Stępniowska


Język francuski:
- mgr Beata DulianJęzyk hiszpański:
- mgr Anna Cisowska

Egzamin pisemny z języka rosyjskiego, francuskiego czy hiszpańskiego składa się z części sprawdzającej rozumienie tekstu pisanego (opartej o tekst o tematyce popularno-naukowej i towarzyszące mu ćwiczenia) i części leksykalno-gramatycznej. Egzamin ustny, sprawdzający zarówno sprawności rozumienia, jak i mówienia na poziomie B2 polega na umiejętności rozmowy na tematy związane z pracą doktorską i kierunkami badań, zainteresowaniami oraz planami naukowymi i zawodowymi.

Godziny dyżurów i dane kontaktowe podane są na stronie SJO.

         Terminy egzaminów

przed obroną pracy doktorskiej i dla pracowników AGH na poziomie B-2

2019/2020

miesiąc

data

godzina

październik 2019

30.10.2019

11.00

listopad 2019

27.11.2019

11.00

grudzień 2019

18.12.2019

11.00

styczeń 2020

22.01.2020

11.00

luty 2020

26.02.2020

11.00

marzec 2020

25.03.2020

11.00

kwiecień 2020

29.04.2020

11.00

maj 2020

27.05.2020

11.00

czerwiec 2020

17.06.2020

11.00

wrzesień 2020

9.09.2020

11.00

UWAGA: Terminy dla języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego należy ustalać z egzaminatorem.