40-GODZINNY INTENSYWNY KURSU DOKSZTAŁCAJĄCY JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW – KANDYDATÓW NA STUDIA W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które planują podjąć naukę na AGH od października 2019 roku. Kurs rozpoczyna się 16 września 2019 i trwa do 27 września 2019 i obejmuje łącznie 40 godzin akademickich nauki języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego. W przypadku, gdy na moment rozpoczęcia kursu uczestnik nie ukończył 18 lat, przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest nim rodzic, a w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w kursie osoby pozostającej pod jego opieką. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Zajęcia prowadzone są w małej grupie od 6 do 14 osób, co sprzyja szybkiemu przyswajaniu wiedzy. Nauka zaczyna się od poziomu A2 (CEFR) i prowadzi finalnie do poziomu B1 (CEFR) znajomości języka polskiego jako obcego.
Kurs kończy się testem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie B1. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Intensywny kurs języka polskiego jako obcego skierowany jest do przyszłych studentów AGH i ma za zadanie:

 • rozwijanie i kształcenie wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania;
 • doskonalenie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych oraz kompetencji komunikacyjnych przez uczestników kursu;
 • doskonalenie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, ich oceny i selekcji, a także formułowania na ich podstawie wypowiedzi (pisemnych i ustnych);
 • rozwijanie umiejętności krytycznej analizy różnorodnych tekstów (w tym medialnych i internetowych);
 • zapoznanie z pojęciami i terminologią niezbędną dla studentów podejmujących studia w Polsce, ze szczególnym uwzględnianiem Akademii Górniczo-Hutniczej.

Program kursu jest zgodny ze standardami opisu poziomów biegłości językowej, zawartymi w dokumencie programowym Rady Europy pt. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment; CEFR).
Rekrutacja na kolejny rok akademicki trwa do 2 września 2019. Zgłoszeń należy dokonywać na adres mailowy:sjo@agh.edu.pl, przesyłając:

 1. wypełniony formularz rejestracyjny (do pobrania tutaj)Formularz Rejestracyjny
 2. podpisaną klauzulę informacyjną (do pobrania) Klauzula informacyjna
 3. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. podpisane oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (do pobrania)Óświadczenie rodziców/opiekunów
 5. kopię pierwszej strony paszportu
 6. dowód wpłaty.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty w walucie polskiej (tj. PLN) za kurs w wysokości 800,20 zł
Wpłat należy dokonywać na poniższe konto bankowe do 2 września 2019 roku: AGH UST Department of Foreign Languages
Bank Pekao S.A. Kraków
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Tytułem: SJO AGH 720 440 5015

IBAN: PL96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
SWIFT/BIC: PKO PPLPW

Wszelkie koszty związane z transferem pokrywa uczestnik kursu.
Minimalna liczba uczestników do uruchomienia kursu: 6.

SJO AGH nie pośredniczy w sprawach wizowych, nie wystawia żadnych zaświadczeń o przyjęciu kandydata na kurs. Jedynym dokumentem o jaki kandydat może wystąpić jest zaświadczenie o wniesieniu opłaty za kurs.


ZAKWATEROWANIE


Kraków, jako jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów polskich miast, a także jedno z największych centrów akademickich w Polsce, posiada bogatą ofertę noclegową. W pobliżu Studium Języków Obcych AGH znajdują się liczne hotele, hostele, a także mieszkania oferowane pod wynajem. Istnieje również możliwość ubiegania się o zakwaterowanie w akademikach AGH, więcej informacji: Miasteczko Studenckie AGH Studium Języków Obcych AGH nie pośredniczy w znalezieniu zakwaterowania.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA CUDZOZIEMCÓW
KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W POLSCE


Cudzoziemcy, podejmujący naukę w Polsce, zobowiązani są do posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby nieposiadające w/w dokumentów na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. Nr 190 poz. 1406) zobowiązane są do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki.


Regulamin kursu