Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


Kontakt:

Koordynatorzy zadań w Studium Języków Obcych:

 • Koordynator Projektu
  mgr Anna Krukiewicz-Gacek
  tel. 12 617 32 03
  Pawilon D-11, pokój 304
 • Koordynator szkoleń
  mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk
  tel. 12 617 32 03
  Pawilon D-11, pokój 304


ZADANIE

Warsztatowe zajęcia językowe dedykowane studentom o niższych kompetencjach językowych planujących karierę zawodową w branży IT i pokrewnych.

Dwa terminy zajęć do wyboru. Liczba miejsc ograniczona.
Kto może uczestniczyć w szkoleniu?
W semestrze letnim 2019/2020 do udziału w zajęciach zapraszamy studentów studiów stacjonarnych I stopnia planujących karierę zawodową związaną z branżą IT, którzy w momencie rozpoczęcia kursu są studentami i zdali egzamin centralny B-2 z języka angielskiego bądź posiadają certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2.
Cel szkolenia:
Podstawowym celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych studentów w z akresie niezbędnym do rekrutacji i funkcjonowania w miejscu pracy. Z tego powodu w rekrutacji pierwszeństwo będą mieć osoby o niższych kompetencjach językowych. Przy doborze uczestników/czek Komisja Rekrutacyjna będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • 1) wynikiem bilansu kompetencji,
 • 2) parytetem kobiet,
 • 3) punktami za wynik egzaminu centralnego B-2 z języka angielskiego, zdawanego w Studium Języków Obcych AGH:
  • Ocena 3.0 – 15 pkt
  • Ocena 3.5 – 15 pkt
  • Ocena 4.0 – 10 pkt
  • Ocena 4,5 i 5,0 – 5 pkt
 • 4) w sytuacji gdy kilku studentów ma taką samą średnią ocen, decydują punkty dodatkowe za:
  • - pracę w Studenckich Kołach Naukowych - 5 pkt;
  • - preferencje dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 5 pkt.
 • 5) w sytuacji gdy dalej kilku studentów ma taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo mają osoby niekorzystające dotychczas ze Szkoleń.
 • 6) w wypadku wolnych miejsc dopuszcza się uczestnictwo studentów, którzy nie spełniają powyższych kryteriów. Przy wyborze Uczestników/czek Komisja będzie kierowała się kolejno następującymi kryteriami:
  • - posiadaniem przez kandydata certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym – 3 pkt;
  • - posiadaniem przez kandydata umiejętności językowych z języka angielskiego na poziomie B2 przy braku certyfikatu (ostateczna decyzja o kwalifikacji – po otrzymaniu wyników bilansu kompetencji).

Jak liczne będą grupy i kiedy będą odbywać się zajęcia?
Zajęcia w wymiarze 30 godzin w grupach do 15 osób.
Czy rekrutacja odbędzie się drogą internetową, czy muszę przyjść osobiście do SJO?
Wszystkie informację dotyczące rekrutacji, wymaganych dokumentów i terminów znajdują się w zakładce TERMINARZ REKRUTACJI.
Czy jeśli ukończę kurs z języka angielskiego w SJO będę mógł zapisać się jeszcze na inny kurs w ramach Programu POWER 3.5?
Tak.
Jaka będzie tematyka kursu i jak będą wyglądały zajęcia?
Zajęcia będą miały charakter bardzo aktywny i interaktywny. Nie będziemy wystawiać stopni, ani robić testów na ocenę. Aby w pełni skorzystać z zajęć, nie będzie można być biernym słuchaczem , trzeba będzie czytać, pisać, słuchać i mówić, mówić, mówić. Na zajęciach będzie można nauczyć się jak: skutecznie przejść przez proces rekrutacji, używać języka w mowie i piśmie w pracy w zespołach międzynarodowych , jak mówić o sobie i promować swoje pomysły , jak się zgadzać i nie zgadzać, jak się pytać, jak tłumaczyć i wiele więcej.

Wydziałowe Biuro Studium Języków Obcych Projektu POWER 3.5 - Zintegrowany Program Rozwoju
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ogłasza rekrutację na szkolenie dla Studentów - Warsztatowe zajęcia językowe z języka angielskiego dedykowane studentom kierunków informatycznych o niższych kompetencjach językowych w ramach Modułu 2 – Podnoszenie kompetencji, zadanie nr 2 – Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy


REKRUTACJA


 1. Nazwa szkolenia - Warsztatowe zajęcia językowe dedykowane studentom o niższych kompetencjach językowych planujących karierę zawodową w branży IT i pokrewnych
 2. Termin rekrutacji - 10.02.2020 - 12.03.2020
 3. Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej - Wydziałowe Biuro Projektu SJO - Pawilon D-11, pok. 304, III piętro.
 4. Wymagane dokumenty rekrutacyjne
  1. Formularz rekrutacji uczestnictwa w Projekcie
  2. Oświadczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy
Kontakt z Wydziałowym Biurem Projektu SJO:
Anna Jakubowska
tel 12 617 32 03
jakubowska@agh.edu.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.
Serdecznie zapraszamy!

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2019/2020 TRWA
Terminy zajęć w przygotowaniu.
TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00

Zadanie nr: 2 Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy


Warsztatowe zajęcia językowe z języka angielskiego dedykowane studentom kierunków informatycznych o niższych kompetencjach językowych

Rok akademicki 2019/2020 - semestr zimowy

 • 14.11.2019 – 17:15-19:30; paw. D-13, sala 210
 • 21.11.2019 – 17:15-19:30; paw. D-13, sala 210
 • 05.12.2019 – 17:15-19:30; paw. D-13, sala 210            
 • 12.12.2019 – 17:15-19:30; paw. D-13, sala 210            
 • 13.12.2019 – 18:45-21:00; paw. D-11, sala 311 UWAGA – na prośbę Uczestników/czek zajęcia przeniesione na 17.12.2019 na godz. 17:00-19:15 paw. D-11 sala 308            
 • 19.12.2019 – 17:15-19:30; paw. D-13, sala 210
 • 09.01.2020 – 17:15-19:30; paw. D-13, sala 210              
 • 16.01.2020 – 17:15-19:30; paw. D-13, sala 210
 • 17.01.2020 – 17:00-19:15; paw. D-11, sala 311
 • 23.01.2020 – 17:15-19:30; paw. D-13, sala 210