Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


Kontakt:

Koordynatorzy zadań w Studium Języków Obcych:

 • Koordynator Projektu
  mgr Anna Krukiewicz-Gacek
  tel. 12 617 32 03
  Pawilon D-11, pokój 304
 • Koordynator szkoleń
  mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk
  tel. 12 617 32 03
  Pawilon D-11, pokój 304


ZADANIE

Warsztatowe zajęcia językowe z języka angielskiego dedykowane studentom kierunków informatycznych o niższych kompetencjach językowych.

Dwa terminy zajęć do wyboru. Liczba miejsc ograniczona.
Kto może uczestniczyć w szkoleniu?
W semestrze zimowym 2019/2020 do udziału w zajęciach zapraszamy studentów studiów stacjonarnych I stopnia planujących karierę zawodową związaną z branżą IT, którzy w momencie rozpoczęcia kursu są studentami i zdali egzamin centralny B-2 z języka angielskiego bądź posiadają certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2.
Cel szkolenia:
Podstawowym celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych studentów w z akresie niezbędnym do rekrutacji i funkcjonowania w miejscu pracy. Z tego powodu w rekrutacji pierwszeństwo będą mieć osoby o niższych kompetencjach językowych. Przy doborze uczestników/czek Komisja Rekrutacyjna będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • 1) wynikiem bilansu kompetencji,
 • 2) parytetem kobiet,
 • 3) punktami za wynik egzaminu centralnego B-2 z języka angielskiego, zdawanego w Studium Języków Obcych AGH:
  • Ocena 3.0 – 15 pkt
  • Ocena 3.5 – 15 pkt
  • Ocena 4.0 – 10 pkt
  • Ocena 4,5 i 5,0 – 5 pkt
 • 4) w sytuacji gdy kilku studentów ma taką samą średnią ocen, decydują punkty dodatkowe za:
  • - pracę w Studenckich Kołach Naukowych - 5 pkt;
  • - preferencje dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 5 pkt.
 • 5) w sytuacji gdy dalej kilku studentów ma taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo mają osoby niekorzystające dotychczas ze Szkoleń.
 • 6) w wypadku wolnych miejsc dopuszcza się uczestnictwo studentów, którzy nie spełniają powyższych kryteriów. Przy wyborze Uczestników/czek Komisja będzie kierowała się kolejno następującymi kryteriami:
  • - posiadaniem przez kandydata certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym – 3 pkt;
  • - posiadaniem przez kandydata umiejętności językowych z języka angielskiego na poziomie B2 przy braku certyfikatu (ostateczna decyzja o kwalifikacji – po otrzymaniu wyników bilansu kompetencji).

Jak liczne będą grupy i kiedy będą odbywać się zajęcia?
Zajęcia w wymiarze 30 godzin w grupach do 15 osób.
Czy rekrutacja odbędzie się drogą internetową, czy muszę przyjść osobiście do SJO?
Wszystkie informację dotyczące rekrutacji, wymaganych dokumentów i terminów znajdują się w zakładce TERMINARZ REKRUTACJI.
Czy jeśli ukończę kurs z języka angielskiego w SJO będę mógł zapisać się jeszcze na inny kurs w ramach Programu POWER 3.5?
Tak.
Jaka będzie tematyka kursu i jak będą wyglądały zajęcia?
Zajęcia będą miały charakter bardzo aktywny i interaktywny. Nie będziemy wystawiać stopni, ani robić testów na ocenę. Aby w pełni skorzystać z zajęć, nie będzie można być biernym słuchaczem , trzeba będzie czytać, pisać, słuchać i mówić, mówić, mówić. Na zajęciach będzie można nauczyć się jak: skutecznie przejść przez proces rekrutacji, używać języka w mowie i piśmie w pracy w zespołach międzynarodowych , jak mówić o sobie i promować swoje pomysły , jak się zgadzać i nie zgadzać, jak się pytać, jak tłumaczyć i wiele więcej.

Wydziałowe Biuro Studium Języków Obcych Projektu POWER 3.5 - Zintegrowany Program Rozwoju
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ogłasza rekrutację na szkolenie dla Studentów - Warsztatowe zajęcia językowe z języka angielskiego dedykowane studentom kierunków informatycznych o niższych kompetencjach językowych w ramach Modułu 2 – Podnoszenie kompetencji, zadanie nr 2 – Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy


REKRUTACJA


 1. Nazwa szkolenia - Warsztatowe zajęcia językowe z języka angielskiego dedykowane studentom kierunków informatycznych o niższych kompetencjach językowych
 2. Termin rekrutacji - REKRUTACJA TRWA
 3. Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej - Wydziałowe Biuro Projektu SJO - Pawilon D-11, pok. 304, III piętro.
 4. Wymagane dokumenty rekrutacyjne
  1. Formularz rekrutacji uczestnictwa w Projekcie
  2. Oświadczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy
Kontakt z Wydziałowym Biurem Projektu SJO:
Anna Jakubowska
tel 12 617 32 03
jakubowska@agh.edu.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.
Serdecznie zapraszamy!

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00

Zadanie nr: 2 Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy


Warsztatowe zajęcia językowe z języka angielskiego dedykowane studentom kierunków informatycznych o niższych kompetencjach językowych

Grupa 1 (wtorki) Grupa 2 (czwartki)
16, 23, 30 października 2018 r.
w godzinach od 18:30 do 20:00, paw. D11- sala 312
18,25 października 2018 r.
w godzinach 8:00-9:30, sala 232, paw. D-13
6, 13, 20, 27 listopada 2018 r.
w godzinach od 18:00 do 20:15 paw. D11- sala 312
8, 15, 22, 29 listopada 2018 r.
w godzinach 8:00-9:30, sala 232, paw. D-13
6, 13 grudnia 2018 r.
w godzinach 8:00-9:30, sala 232, paw. D-13
20 grudnia 2018 r.
w godzinach 8:00-9:30 i 10:00-11:30, sala 324 paw. D-13
4, 11, 18 grudnia 2018 r.
w godzinach od 18:00 do 20:15 paw. D11- sala 312
3 stycznia 2019 r.
w godzinach 9:00-10:30 sala 117 paw. D-8
9 stycznia 2019 r.
w godzinach 10:00-11:30 sala 117 paw. D-8
8 stycznia 2019 r.
w godzinach od 18:00 do 20:15 paw. D11- sala 312
10, 17 stycznia 2019 r.
w godzinach 9:00-10:30, sala 117, paw. D-8
23 stycznia 2019 r.
w godzinach 15:00-16:30, sala 117, paw. D-8