AGH

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jaki dokument reguluje organizację nauki języka obcego na AGH?

Lektoraty języka obcego na AGH odbywają się w oparciu o Uchwałę Nr 57/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


2. Czy mogę wybrać język lektoratu?

Lektorat na AGH stanowi kontynuację nauki języka obcego zdawanego na maturze do momentu uzyskania zdania egzaminu na poziomie co najmniej B-2 lub zarejestrowania certyfikatu. Studenci, którzy uzyskają zwolnienie z lektoratu na podstawie zarejestrowanego certyfikatu, a także ci studenci, którzy zdali egzamin B2 w terminie zerowym (po pierwszym semestrze lektoratu) mogą zapisać się na dowolny nieobowiązkowy lektorat z listy dostępnych języków i poziomów. Na studiach drugiego stopnia nauka języków obcych stanowi kontynuację nauki języka obcego na studiach pierwszego stopnia (o ile wydział nie postanowi inaczej).


3. Jak długo trwa lektorat języka obcego?

Lektorat w pełnym wymiarze trwa 3 semestry studiów na studiach pierwszego stopnia oraz 1 semestr na studiach drugiego stopnia.


4. Co mam zrobić, aby zapisać się do grupy językowej, jeśli nie mam matury z języka obcego zdawanej w Polsce?

Studenci, którzy nie zdawali matury w Polsce, zostają zapisani do odpowiedniej grupy na podstawie wyników testu plasującego, który organizowany jest według potrzeb w okresie zapisu do grup. Terminy testów plasujących podawane są do wiadomości studentów poprzez stronę SJO. W przypadkach szczególnych należy kontaktować się z właściwym kierownikiem zespołu językowego, który udzieli dalszych informacji.


5. Jak i kiedy mogę zarejestrować certyfikat?

Certyfikat językowy - nie starszy niż 3-letni - można zarejestrować przy pomocy specjalnego formularza dostępnego online. Należy pamiętać, że do pełnej rejestracji certyfikatu konieczne jest dostarczenie go osobiście do pokoju 313, budynek D-11 w godzinach przyjęć. Rejestracja certyfikatu jest możliwa wyłącznie przed rozpoczęciem pierwszego semestru lektoratu - jednak uprzejmie prosimy dochowywać innych terminów, zgodnie z treścią ogłoszeń na stronie SJO.


6. Czy można przepisać ocenę (przenieść efekty uczenia się) z innego kierunku na AGH lub z innej uczelni?

Decyzje dotyczące przeniesienia efektów uczenia się zrealizowanych na innej uczelni są każdorazowo podejmowane przez dziekana wydziału. Efekty uczenia się zrealizowane uprzednio w ramach lektoratu na AGH mogą być przeniesione przez dziekana wydziału, w porozumieniu ze Studium. W przypadku niejasności prosimy zgłosić się do właściwego kierownika zespołu.


7. Jak wygląda procedura zapisu do grupy w celu odrobienia niezaliczonego semestru lub zaliczenia brakującego semestru lektoratu?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z komunikatami na stronie SJO, które zawierają szczegółowe zasady zapisu dla studentów z zaległościami.


8. Co to jest grupa pościgowa?

Powtarzanie przedmiotu w ramach tzw. grupy pościgowej jest jedną z form nadrabiania zaległego semestru lektoratu .


9. Wracam na studia po powrocie z urlopu dziekańskiego. Co mam zrobić?

Studenci powracający z urlopu dziekańskiego i nieprzypisani do żadnej grupy językowej powinni zgłosić się do kierownika zespołu właściwego dla danego języka - osobiście lub mailem (adresy i terminy dyżurów na stronie SJO). Zgłoszenie mailowe powinno zawierać w szczególności dane studenta (imię, nazwisko, numer albumu, wydział, kierunek) informacje o semestrze, którego dotyczy sprawa, poziom/tytuł podręcznika realizowanego w ramach lektoratu przed urlopem, zrzuty zaliczeń poprzednich semestrów lektoratu.


10. Kto może zdawać egzamin B2 w terminie zerowym?

Możliwość przystąpienia do terminu zerowego egzaminu B2 po zaliczeniu pierwszego semestru lektoratu przysługuje studentom z grup 1-go roku na poziomie B2 lub C1 oraz tym, którzy uzyskali wynik nie niższy niż 75% z pisemnej matury z języka obcego na poziomie rozszerzonym lub 56% w przypadku matury dwujęzycznej.


11. Czy po zdaniu egzaminu B2 w terminie zerowym mogę kontynuować lektorat bądź uczyć się innego języka?

Tak, studenci, którzy zdali egzamin B2 w terminie zerowym, mogą kontynuować lektorat języka pierwszego na tym samym bądź wyższym poziomie. Mogą oni również dokonać wyboru innego języka na dowolnym poziomie – zapisy odbywają się za pomocą formularza elektronicznego. Bliższe informacje można uzyskać u lektora prowadzącego grupę.


12. Kto może uzyskać zaświadczenie o znajomości języka dla celów wyjazdu na wymianę studencką (Erasmus+) i gdzie to zrobić?

Zaświadczenia o znajomości języka dla celów wyjazdu na wymianę studencką wydawane są studentom, którzy zdali egzamin B2 lub C1 oraz studentom uczęszczającym na zajęcia na poziomie B2 i C1. Aby uzyskać zaświadczenie należy zgłosić się do pokoju 313, budynek D-11 w godzinach przyjęć.


13. Jak i kiedy mogę dostać certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego?

Certyfikat o znajomości języka obcego można uzyskać po zdaniu egzaminu certyfikowanego organizowanego przez Studium - zarówno na lektoratach I jak i II stopnia. Dalszych informacji udziela lektor prowadzący zajęcia w danej grupie.


14. Czym różnią się zajęcia lektoratowe na st. I i II stopnia?

Lektorat na studiach pierwszego stopnia trwa 3 semestry i koncentruje się na rozwijaniu szeroko rozumianych umiejętności posługiwania się językiem obcym w miejscu pracy, na uczelni i praktykach studenckich. Lektorat drugiego stopnia ma charakter specjalistyczny i dopasowany jest w możliwie największym stopniu do specyfiki konkretnego kierunku. Obydwa lektoraty określają różne efekty uczenia się, jednak zarówno lektorat pierwszego jak i drugiego stopnia kończy się obowiązkowym egzaminem.


15. Dlaczego w moim USOSie nie pojawił się lektorat?

Brak lektoratu w systemie USOS wynika z reguły z przyczyn technicznych i dotyczy przeważnie studentów dopisywanych do grup na podstawie skierowań do grupy. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy w pierwszej kolejności skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia w danej grupie i upewnić się, że dokonała ona stosownego wpisu studenta do grupy. Prosimy pamiętać, że brak lektoratu w USOS w okresie trwania zapisów do grup językowych w przypadku osób skierowanych do grupy na podstawie skierowania nie powinien stanowić powodu do niepokoju.


16. Co to jest egzamin ACERT C1?

Egzamin ACERT C1 to ogólnopolski, akademicki certyfikat dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego na poziomie C1, wydawany przez uczelnie zrzeszone w SERMO. W AGH do egzaminu mają możliwość obecnie przystąpić studenci grup C1 po odbyciu pełnego (trzysemestralnego) lektoratu lub studenci, którzy po zdaniu egzaminu B2 w terminie zerowym ukończą dwa kolejne semestry lektoratu na poziomie C1. Po zdaniu egzaminu student otrzymuje certyfikat językowy ze znakiem NULTE, uznawany przez niektóre akademickie centra językowe będące członkami NULTE.


17. Czy mogę się uczyć jednocześnie dwóch języków: pierwszego i drugiego?

Nie. Najpierw należy zaliczyć obowiązkowy „pierwszy” język. Można to zrobić w dwojaki sposób: zdając egzamin w terminie zerowym po jednym semestrze nauki (pod warunkiem spełnienia wymogów) albo przedkładając odpowiedni certyfikat B2 (lub wyższy).


18. Czy z drugiego języka muszę zdać egzamin końcowy?

Nie. Egzamin z drugiego języka organizowany jest tylko dla osób chętnych, które chciałyby otrzymać certyfikat znajomości języka na poziomie, na którym prowadzony był kurs.


19. Kiedy mogę podjąć naukę drugiego języka?

Na dodatkowy bezpłatny kurs językowy można zapisać się nie później niż do szóstego semestru studiów.


20. Czy z drugiego języka mogę otrzymać certyfikat?

Tak, pod warunkiem przystąpienia do dobrowolnego egzaminu na poziomie, na którym uczęszczało się na lektorat drugiego języka.


21. Na jakim poziomie mogę się uczyć drugiego języka?

Lektoraty języków obcych prowadzone są na poziomach od A-1 do C-1. Najczęściej wybierane kursy to kursy języka angielskiego na poziomach od B1 do C1, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego na poziomach od A1 do B2 i niemieckiego na poziomach od A1 do C1


22. Czy dla studentów obcokrajowców (studia regularne) lektorat języka polskiego jest obowiązkowy?

Tak, dla studentów studiów 1-go stopnia dwa semestry, w wymiarze semestralnym 60 godzin, studiów 2-go stopnia jeden semestr w wymiarze 60 godzin.


23. Jak i kiedy mogę dostać certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego

Certyfikat znajomości języka obcego można uzyskać po zdaniu egzaminu certyfikowanego organizowanego przez Studium – zarówno na lektoratach I jak i II stopnia.
W celu zamówienia certyfikatu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres:sjo@agh.edu.pl i podanie w niej numeru albumu, poziomu egzaminu oraz informację, w którym języku certyfikat ma być wystawiony (język polski lub język egzaminu). Przysługuje jeden egzemplarz za każdy zdany egzamin. O możliwości odbioru powiadomimy gdy certyfikat będzie gotowy.