AGH

Dodatkowy kurs językowy w ramach zajęć lektoratu

Studentom, którzy uzyskali zwolnienie z obowiązkowego lektoratu na podstawie zarejestrowanego certyfikatu, a także tym studentom, którzy zdali egzamin B2 w terminie zerowym, SJO oferuje dodatkowe kursy językowe z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego na poziomach od A1 do C1. Po zaliczeniu dodatkowego kursu językowego, student ma prawo jednorazowo przystąpić do egzaminu na poziomie, na którym prowadzony był kurs. W przypadku złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym student otrzymuje certyfikat znajomości języka obcego na poziomie, na którym składany był egzamin, wystawiony przez SJO. Na dodatkowy kurs językowy studenci mogą zapisać się do VI semestru studiów włącznie. Zasady realizacji dodatkowego bezpłatnego kursu językowego reguluje Uchwała Nr 57/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Uchwała Nr 57/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.