AGH

Jakość kształcenia w SJO AGH

W Studium Języków Obcych AGH wdrożony jest System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego zasadniczym celem jest zapewnienie i doskonalenie procesu kształcenia językowego w SJO w ramach studiów wyższych, w szczególności poprzez stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia, zapewnienie realizacji zakładanych efektów uczenia się oraz promowanie dobrych praktyk i wzorców w kontekście rozwoju kultury jakości kształcenia.
Za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w SJO AGH odpowiedzialni są:

Akty prawne:
System Zapewnienia Jakości Kształcenia SJO AGH jest realizowany przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz zaleceń formułowanych w aktach wewnętrznych AGH

ZARZĄDZENIE Nr 91/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - link do dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - link do dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2020 Rektora AGH z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - link do dokumentu

Główne obszary działań

Instrumenty służące realizacji celów i działań Systemu

Instrumentami służącymi realizacji celów i działań Systemu są w szczególności: