AGH

Poziomy biegłości językowej wg. ESOKJ

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) opisuje zakres i odpowiednio kompetencje językowe na każdym poziomie oraz określa wymagania egzaminów certyfikatowych.

Ujednolicenie poziomów, wymagań i nazewnictwa kursów językowych pozwala na wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez akademickie ośrodki językowe, a także instytucje w poszczególnych krajach.
Uwaga!
Niezależnie od ujednolicenia poziomów kwestie uznawalności dokumentów potwierdzających kompetencje językowe (zgodnie z ESOKJ) regulują odrębne przepisy obowiązujące w SJO AGH.

Poziomy biegłości językowej: skala ogólna i Poziomy biegłości językowej: samoocena