AGH

Egzamin C-1

Oprócz standardowych egzaminów B2, osoby, które ukończyły trzy semestry kursu na poziomie C1 (lub dwa semestry kursu C1 po wcześniejszym uzyskaniu certyfikatu B2), mogą przystąpić do nieobowiązkowego egzaminu ACERT C1. Egzamin ACERT C1 jest egzaminem wydawanym przez uczelnie zrzeszone w SERMO i organizowany jest w ramach europejskiego systemu certyfikacji językowej NULTE (Network of University Language Testers in Europe). Egzamin testuje wszystkie sprawności językowe (czytanie, mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu) oraz ogólną znajomość słownictwa i gramatyki języka obcego. Zadania egzaminacyjne mają charakter przekrojowy i oparte są na treściach obejmujących następujące dziedziny: życie akademickie, rozwój osobisty i zawodowy, ekonomia i technologia. Wybór technik testowania oraz dwustopniowa weryfikacja (na poziomie zespołu SJO oraz zewnętrznej komisji oceniającej) gwarantują rzetelność testu i wiarygodność uzyskanych wyników. Studentki i studenci, którzy pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymują dwujęzyczne certyfikaty wystawiane przez SJO ze znakiem ACERT. Egzamin ACERT C1 przeprowadzany jest raz do roku - w czasie letniej sesji egzaminacyjnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do egzaminu modelowego (Mock Exam) powinny się skontaktować ze swoim lektorem prowadzącym lub z kierownikami zespołu.