AGH

Egzamin ACERT ACADEMIC

Od 2022 roku SJO organizuje i przeprowadza certyfikowane egzaminy językowe dla studentów Szkoły Doktorskiej AGH. Egzamin ACERT ACADEMIC sprawdza kompetencje językowe na poziomie C1 i koncentruje się na zastosowaniach języka w kontekście naukowym i akademickim. W ramach części pisemnej kandydaci w ykonują ćwiczenia bazujące na starannie dobranych nagraniach i tekstach. Komponent pisanie wymaga napisania raportu badawczego, maila lub streszczenia, natomiast w części mówionej studenci opisują i komentują zjawiska na podstawie danych analitycznych przedstawionych w formie graficznej, prezentują swoje opinie i argumenty na temat treści krótkiego artykułu oraz prezentują swój dorobek badawczy, a także plany na przyszłość. Egzamin ACERT ACADEMIC C1 organizowany jest w ramach europejskiego systemu certyfikacji językowej NULTE (Network of University Language Testers in Europe) i przeprowadzany jest raz do roku - w czasie letniej sesji egzaminacyjnej. Zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu ACERT C1 wydawanego przez uczelnie zrzeszone w SERMO.