AGH

Egzamin B2+

Oprócz egzaminów B2 i C1, organizowanych przede wszystkim dla studentów studiów pierwszego stopnia, SJO każdego roku przeprowadza standaryzowane egzaminy B2+ z języka obcego specjalistycznego. Do egzaminu B2+ przystępują studenci lektoratów języka specjalistycznego organizowanych w ramach studiów drugiego stopnia, po uzyskaniu zaliczenia kursu. Egzaminy te testują wszystkie cztery sprawności językowe w oparciu o treści typowe dla danego kierunku. Studenci, którzy zdadzą egzamin B2+, mogą otrzymać bezpłatny certyfikat poświadczający uzyskaną kwalifikację.