AGH

Zasady realizacji lektoratu

Lektoraty języka obcego w AGH odbywają się w oparciu o Uchwałę Nr 57/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ( Uchwała Nr 57/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ).
Lektorat na AGH stanowi kontynuację nauki języka obcego zdawanego na maturze do momentu uzyskania zdania egzaminu na poziomie co najmniej B2 lub zarejestrowania certyfikatu.
Na studiach pierwszego stopnia, w zależności od swojego poziomu znajomości języka studenci rozpoczynają kurs językowy od poziomu B1+, B2 lub C1. Po ukończonym kursie językowym studenci przystępują do egzaminu centralnego i otrzymują certyfikat językowy na poziomie B2 lub C1, w zależności od ukończonego kursu.
Studenci, którzy uzyskają zwolnienie z lektoratu na podstawie zarejestrowanego certyfikatu, a także ci studenci, którzy zdali egzamin B2 w terminie zerowym (po pierwszym semestrze lektoratu) mogą zapisać się na dowolny nieobowiązkowy lektorat z listy dostępnych języków i poziomów lub kontynuować naukę pierwszego języka na poziomie C1.
Na studiach drugiego stopnia nauka języków obcych stanowi kontynuację nauki języka obcego na studiach pierwszego stopnia (o ile wydział nie postanowi inaczej). Po ukończonym kursie językowym studenci przystępują do egzaminu i otrzymują certyfikat językowy z języka specjalistycznego na poziomie B2 +.
Zasady wydawania uczelnianych certyfikatów językowych w zakresie nauczanych języków obcych studentom, doktorantom i pracownikom AGH reguluje ZARZĄDZENIE Nr 35/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uczelnianych certyfikatów językowych wydawanych przez Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie nauczanych języków obcych (ZARZĄDZENIE Nr 35/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 r.w sprawie uczelnianych certyfikatów językowych wydawanych przez Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie nauczanych języków obcych ).