AGH

Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Studium Języków Obcych (SJO) jest jednostką podstawową i jednym z dwóch, obok Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, centrów dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie SJO zatrudnia 60 nauczycieli uczących 6 języków.
Głównym zadaniem SJO jest prowadzenie zajęć z języków obcych i zajęć z języka polskiego jako obcego dla studentów studiów I i II stopnia oraz prowadzenie lektoratów tematycznych w Szkole Doktorskiej AGH. Studium Języków Obcych przeprowadza centralne egzaminy certyfikujące z wszystkich nauczanych języków na wszystkich nauczanych poziomach oraz ustandaryzowane egzaminy certyfikujące z języka specjalistycznego B2+. Do egzaminów certyfikujących przystępować mogą studenci, doktoranci i pracownicy uczelni.

Historia SJO

Nauczanie języków obcych w AGH sięga początków istnienia Uczelni. Już w spisie wykładów roku akademickiego 1919/1920 znajdują się wykłady nadobowiązkowe w zakresie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w semestrze. Statut Akademii Górniczej z 1927 roku wymienia lektorów języków obcych jako nauczycieli akademickich, mianowanych przez Senat. W roku 1951 w AGH została powołana odrębna jednostka prowadząca zajęcia z języków obcych, którą nazwano Zakładem Języków Obcych. W roku 1953, na mocy Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego, przekształcono Zakład w Studium Języków Obcych, która to nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego.